Важен е пътят не целта!

Технически университет

Техническият университет е сред основните партньори на БК "Чардафон-Орловец". На 12.10.2013 г. катедрата  „Физическо възпитание и спорт“  отбеляза 40-годишния си юбилей. Развитието на физическата култура и спорта в ТУ-Габрово води началото си от 1967 г. с въвеждането на редовна форма на обучение на студентите в тогавашния Висш общотехнически задочен институт. Цялостната учебно-възпитателна, организационна и спортно-състезателна дейност първоначално е поверена на ст. преп. Михаил Новаков, а шест месеца по-късно и на преподавателя Кирил Цонев. През 1967 година е изградена секция „Физкултура“, която първоначално е в структурата на катедра „Физика“, по-късно – в сборната катедра „Марксизъм-Ленинизъм, физкултура и чужди езици“ с ръководител проф. Пенко Чантов. През 1973 година постъпват на работа преподавателите Рашко Томов, Стефан Стоянов, а по-късно Коста Костов и Йордан Ковачев. През същата година с решение на Академичния съвет се създава самостоятелна катедра „Физкултура“, а неин първи ръководител е Михаил Д. Новаков.